Acte necesare pentru pensionare

Acte necesare pentru pensionare

Acte necesare pentru depunerea dosarului de pensie

1.Pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

 • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6);
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
 • adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învaţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul roman a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de invăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie) dacă este cazul;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul;
  dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • Adeverinta -tip pentru inscrierea la pensie conform art. 65 alin.(5) din Legea 263/2010 – (Anexa nr. 5);
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

2. Pensia de invaliditate:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensia de invaliditate (anexa nr 7);
 • actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă, anticipată /anticipată parţială;
  adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
 • adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz,
 • adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
  copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională.

3. Pensia de urmaş – Acte necesare pentru pensionare

  • cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 8);
  • actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă, anticipată /anticipată parţială, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
   actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (original şi copie);
  • adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
  • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
  • decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
  • adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
  • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
  • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
   copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de
  • boală profesională

4.Legea nr.76/2022

Pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementează obligația caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului – în 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare – o informare care va cuprinde numele şi prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia.

Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

Facem precizarea că, în cazul persoanelor care desfăşoară concomitent activitate la mai mulţi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinţe eliberate de fiecare angajator în parte.

Acte necesare dosar pensie 2022
Model dosar pensionare
Intocmire dosar pensie
Simulare dosar pensionare
Firma intocmire dosar pensie
Acte necesare pentru pensionare anticipata

5.DOSARUL DE PENSIE 2022: ACTE NECESARE SI CAND SE DEPUNE

In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, dupa caz, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.

Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, in conditiile legii.Concret, pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.

6.Cand se depune dosarul de pensionare pentru limita de varsta?

Se poate depune dosarul de pensionare pentru limita de varsta daca cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de legea nr. 263/2010, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la casa de pensii in raza careia domiciliaza persoana.

Ministrul Justiției, despre pensiile speciale ale magistraților: Există propuneri de reformă, dar nu avem un proiect redactat

După valul de pensionări în magistratură, ca urmare a dezbaterilor privind desființarea pensiilor speciale și a reducerii vârstei de pensionare a magistraților, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, vine cu explicații. Eș spune că există reforme propuse de Ministerul Muncii în domeniul pensionării magistraților, însă „nu există nici un proiect redactat” și dă asigurări că aceste reforme vor respecta statutul de independenţă al magistratului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *