Acte necesare indemnizatie crestere copil

Acte necesare indemnizatie crestere copil

Atât mama, cât și tatăl copilului nou-născut poate depune dosarul cu actele necesare pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului, fiecare dintre ei putând opta pentru a sta cu copilul în concediu de creștere.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil
Indemnizație creștere copil în 2022.

Ce acte sunt necesare la dosar

  1. Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent
  2. Actul de identitate al solicitantului – copie xerox
  3. Certificatul de naştere al copilului – copie xerox
  4. Livretul de familie – copie xerox
  5. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit –  adeverinta
  6. Decizia de suspendare a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă – original sau copie conformă cu originalul.
  7. Adeverinta de la sot sau dovada (sotie) că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere copil (pentru copiii nascuti începand cu data de 01 MARTIE 2012)
  8. Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
  9. Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii (pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate)
  10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie xerox
  11. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original
  12. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original
  13. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original
  14. Contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii – original
  15. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar
  16. Dosar cu şină.

Cine poate beneficia de indemnizație creștere copil în 2022 – Acte necesare indemnizatie crestere copil

Potrivit legislației în vigoare, în 2020 beneficiază de indemnizație creștere copil persoanele, care în ultimele 24 de luni înainte de nașterea copilului au realizat timp de 12 luni consecutiv venituri supuse impozitului pe venit şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului. Este important de menționat că, dacă nu se îndeplinește condiția de mai sus, poți beneficia de indemnzițație crește copil și dacă:

 1. ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate
 2. ai beneficiat de indemnizație de șomaj ai beneficiat de indemnizație creștere copil până la 2 sau 3 ani ai avut pensie de invaliditate
 3. ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
 4. ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii
 5. ai avut pensie de invaliditate
 6. ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *